ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากร

นายอภิสิทธิ์ พรมดอน
วท.บ. อุตสาหการ
หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างอากาศยาน
นางทิพวรรณ สายพิณ
QA Manager
นายสุรพงศ์ กันตบุตร
Maintenance Manager
นายศรัณย์ภัทร เกียรติวณิชนันท์
ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
นายสถิรพัฒน์ แท่นทอง
ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพ