ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขที่ MTO-0005

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในการได้รับรองสถาบันการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดินและรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน พ.ศ. 2551 ภายใต้การรับรองของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT Approved Maintenance Training Organization) เลขที่ MTO-0005