กิจกรรมต่างๆ

นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประกอบชิ้นส่วนครุภัณฑ์ทางการศึกษา สาขาวิชาช่างอากาศยาน

นางทิพวรรณ สายพิณ ตำแหน่ง Quality Assurance Manager นำพานักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประกอบชิ้นส่วนครุภัณฑ์ทางการศึกษา สาขาวิชาช่างอากาศยาน ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมี นายธรรมนูญ  พวงแก้ว ครูผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยาน เป็นผู้กำกับดูแลนักศึกษา และบรรยายสรุป เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการเรียนวิชาชีพช่างอากาศยาน ให้กับนักศึกษา