บุคลากร

นายอภิสิทธิ์ พรมดอน
วท.บ. อุตสาหการ

หัวหน้าแผนกวิชา
ช่างอากาศยาน

ว่าที่ ร. ต. วิทยา สายลาด

วศ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม

นายสุรพงศ์ กันตบุตร

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม