กิจกรรมต่างๆข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม Online สร้างความเข้าใจแนวทางการประเมินจาก กพท. แผนกวิชาช่างอากาศยาน

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมนายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน เข้าร่วมการประชุม Online เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการใช้ Check list การประเมินตนเอง และแนวทางการแก้ไขในการประเมินฯ จาก กพท. การฝึกอบรม ISO 9001 และ Safety Management System ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านโปรแกรม MicroSoft Teams ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคารเรียน ๒ ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี