ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินพิจารณาออกใบรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

สาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับการตรวจประเมินคุณภาพการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แบบประเมิน The Civil Aviation Authority  of Thailand Audit Checklist  for MTO Approval  (PEL-TO-CK-034 ; Re 01) จำนวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) Organization & Staffing Implementation 2) Training Procedure  3) Standard  of Training 4) Facilities, Tools, Equipment & Training Devices 5) Record Keeping 6) Quality Management System จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัวแสด และสาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี